Als je de wolken wilt verdrijven...

en het zonlicht weer wilt zien

Privacybeleid:

 

Datum: mei 2020

www.revive-coaching.nl
info@revive-coaching.nl

Coachingspraktijk Revive coaching hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en zal er alles aan doen om uw privacy te waarborgen. In deze Privacyverklaring staat informatie over hoe er wordt omgegaan met persoonsgegevens. Deze verklaring is opgesteld in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Als Coachingspraktijk Revive coaching ben ik verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van het privacybeleid, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met mij wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.  

Verwerking van persoonsgegevens:

Uw persoonsgegevens zullen enkel worden gebruikt om met u in contact te komen, om met u te communiceren en ten behoeve van de dienstverlening. Indien er een overeenkomst tot dienstverlening tot stand is gekomen, zal ik over meer persoonsgegevens beschikken dan enkel contactgegevens en deze opslaan in een persoonlijk dossier. Ik gebruik deze gegevens enkel in het kader van de met u overeengekomen dienstverlening en verzamel alleen die gegevens die ik in dit verband nodig of nuttig acht. Ik ben de enige die toegang heeft tot de gegevens in het dossier en houd mij aan een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

Verstrekking aan derden:

De door u verstrekte persoonsgegevens worden zonder uw toestemming niet met derden gedeeld, tenzij er een wettelijke verplichting voor geldt. In dergelijk geval dient er medewerking worden verleend. Ik kan op uw verzoek persoonsgegevens delen met derden indien u mij hiervoor schriftelijk toestemming geeft. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Beveiliging:

Coachingspraktijk Revive coaching gaat zorgvuldig om met de informatie die zij via het contactformulier op de website of via social media ontvangt. De praktijk heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking.  Door het invullen van het contactformulier gaat u ermee akkoord dat deze persoonlijke gegevens worden opgeslagen in de database van coachingspraktijk Revive coaching.  Persoonsgegevens die in fysieke vorm zijn vastgelegd worden bewaard in een afsluitbare ruimte, zodat derden hier geen toegang toe hebben.

Bewaartermijn:

Coachingspraktijk Revive coaching bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt en volgens de wettelijke en fiscale verplichtingen.

Rechten omtrent uw gegevens:

Coachingspraktijk Revive coaching respecteert uw privacyrechten. U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens die door u zijn verstrekt. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan). Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Mochten uw persoonsgegevens verwerkt worden op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken. Indien u van uw rechten gebruik wilt maken kunt u hierover contact opnemen.

Contactgegevens:

Coachingspraktijk Revive coaching                                                                                                                                                                                                                        Petra van Gerven                                                                                                                                                                                                                                         Contactadres: Gerst 5 5731LJ Mierlo                                                                                                                                                                                                                       Tel.: 06-10276493                                                                                                                                                                                                                                                               Email: info@revive-coaching.nl                                                                                                                                                                                                                     Website: www.revive-coaching.nl                                                                                                                                                                                                                           KvK: 80601154                      

Alle rechten voorbehouden